ආදායම් බදු ගෙවුවොත් 'ජනපති, අගමැති හමුවිය හැකියි'

ආදායම් බදු ගෙවුවොත් 'ජනපති, අගමැති හමුවිය හැකියි'

  • 20 නොවැම්බර් 2015

Image copyright
Getty

Image caption

රුපියල් මිලියන 25 කට වැඩි ආදායම් බදු ගෙවුවොත් 'ජනපති, අගමැති හමුවිය හැකියි'

රුපියල් මිලියන 25 කට වැඩියෙන් වාර්ෂිකව ආදායම් බදු ගෙවන පෞද්ගලික බදු ගෙවන්නට ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා හමුවීම ඇතුළු විශේෂ පහසුකම් ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා යෝජනා කරයි.

ආදායම් බදු ගෙවීම දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් ඔවුන්ට ගුවන්තොටුපොළ තුලදී විශේෂ පහසුකම් සැලසීම, රජයේ රෝහල් ඇතුළු ආයතනවලදී ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම මෙන්ම රජයේ උත්සවවලට ආරාධනා කිරීම ඇතුළු පහසුකම් සලසන බවත් මුදල් අමාත්‍යවරයා නව ආණ්ඩුවේ පළමු අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් යෝජනා කරයි.

බදු ගෙවන්නන් වෙනුවෙන් බදු උපදේශන සේවාවක් පිහිටුවන අතර දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව තුල විශේෂ උපකාරක කවුළුවක් පිහිටුවන බවත් අය වැය යෝජනාවල සඳහන්.

Image copyright
AFP

Image caption

ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල වහාම රුපියල් 150 කින් අඩු කිරීම එක් අය වැය යෝජනාවක්

මේ අතර පාරිභෝගිකයාට සහන ලබාදීමේ අරමුණින් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 150 කින් අඩු කිරීමටත්, භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින් අඩු කිරීමටත් අය වයෙන් යෝජනා කෙරේ.

කඩල කිලෝවකට රුපියල් 169 ක සහතික මිලක් නියම කිරීම තවත් යෝජනාවක්.

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.